top of page

 Zachęcamy do nadsyłania tekstów mieszczących się w ideowej i/lub merytorycznej formule pisma. Artykuły w formie elektronicznej należy nadsyłać na adres redakcji: redakcja@czasopismo-wis.pl. Teksty nie powinny przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami i być przygotowane zgodnie z zasadami edytorskimi pisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i opatrywania ich własnymi tytułami. 

1. Tekst główny

► plik tekstowy powinien być zapisany w formacie *.doc lub *.docx;

► w pliku tekstowym prosimy nie należy dokonywać mechanicznego formatowania tekstu, tj. np. nie dzielić wyrazów i nie przenosić do następnego wersu pojedynczych cyfr i liter (tzw. zawieszek), nie ustawiać wcięcia akapitowego tabulatorem, jak również nie stosować żadnego specjalnego formatowania (formatowanie tekstu będzie wprowadzone na poziomie składu);

► czcionka: Times New Roman, 12 punktów;

► interlinia: 1,5 wiersza;

► Tytuły rozdziałów boldem, numeracja cyfry arabskie, tytuły podrozdziałów – kursywą, numeracja 1.1 itd.  

► sposób wyróżnienia: rozstrzelenie (polecenie „czcionka”; następnie karta „odstępy między znakami” i komenda „odstępy”; rozstrzelenie 1,4 pkt);

► dłuższe, kilkuwierszowe cytaty powinny być wyodrębnione z tekstu głównego i złożone mniejszą czcionką (10 punktów), oddzielone od tekstu głównego jednym pustym wersem od góry i dołu oraz odstępem od lewej strony długości 1 cm;

► używane są w sytuacjach niezbędnych cudzysłowy drugiego stopnia – prosimy o stosowanie tzw. cudzysłowu francuskiego « ». Przykład: „Nie mieliśmy przy sobie «dolców», więc nie mogliśmy kupić hamburgerów”;

► opuszczenia w cytowanym fragmencie należy zaznaczać nawiasem kwadratowym […];

► tytuły książek, gazet, czasopism, magazynów, filmów, utworów muzycznych, dzieł sztuki itp. powinny być wyróżnione kursywą, natomiast tytuły artykułów czy rozdziałów książek itp. – cudzysłowem;

► w tekście głównym prosimy o podawanie pełnych imion przynajmniej przy pierwszym pojawieniu się danej postaci, np. Jan Kowalski (przy kolejnym – może być samo nazwisko; należy unikać w tekście głównym formy: J. Kowalski);

► w wyrażeniach liczbowych określających pewien zakres (np. s. 3–20, lata 1888–1900) stosowana jest półpauza –, a nie dywiz -;

► prosimy nie stosować pełnych pauz —;

► odsyłacze w tekście głównym do przypisów dolnych umieszcza się przed znakiem interpunkcyjnym, np. Nie mieliśmy przy sobie „dolców”, więc nie mogliśmy kupić hamburgerów1;

► po przygotowaniu tekstu według powyższych wytycznych prosimy jeszcze o sprawdzenie, czy zastosowany jest w nim jeden rodzaj czcionki (Times New Roman), zwłaszcza jeśli jakieś fragmenty tekstu (np. adresy stron www) zostały skopiowane z zewnętrznych źródeł (np. Internet). Należy usunąć hiperłącza;

► praca na pliku powinna odbywać się przy użyciu programu Microsoft Word (wersji 97–2003 lub nowszej) – dla uniknięcia błędów, jakie mogą powstać przy konwertowaniu plików do innych formatów;

► w tekście głównym pełne zapisy: w 1998 roku, w XII wieku, lata pięćdziesiąte, 7 czerwca 1966 roku, druga wojna światowa, na przykład, między innymi, to znaczy, procenty: 15 procent, trzy czwarte, przed Chrystusem, metry, kilogramy; dopuszczalne skróty: itd., itp., etc., °C. Małe liczby słownie (np. cztery pomniki), duże – liczbowo (np. 234 mieszkańców, ale: cztery tysiące). W tekście pobocznym – w nawiasie, a także w przypisach i podpisach – skróty: r., w., lata 50., np., m.in., nt., przed Chr., p.n.e., %, 3/4 (nie ¾), m, kg.

► cytaty ze źródeł obcojęzycznych powinny być przetłumaczone – jeśli autorem tłumaczenia jest autor artykułu, należy przy pierwszym przykładzie opatrzyć to stosowną adnotacją w przypisie: „Cytat w tłumaczeniu autorów tekstu”.

► rozwinięte liczby w zapisach aktów, scen, rozdziałów: w trzecim akcie, w scenie piątej, rozdział ósmy.

► tytuły prac niepublikowanych (maszynopis, rękopis) powinny być zapisane antykwą, w cudzysłowie.

► tytuły aktów prawnych: bez cudzysłowu, pierwszy wyraz w tytule wielką literą, np. Dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy.

► terminy w językach obcych: kursywą (np. terrorscapes).

► skróty wprowadzane zapisem: dalej jako…, np. Instytut Pamięci Narodowej (dalej jako IPN).

► Przyjmujemy tradycyjne zasady edytorskie: przypisy na dole strony i bibliografia na końcu pracy

► Nie zamieszczamy bibliografii

2. Przykłady cytowań w przypisach dolnych

► czcionka: Times New Roman, 10 punktów;

► interlinia: 1 wiersz;

► prosimy o konsekwentny sposób zapisu kolejnych pozycji bibliograficznych w przypisach;

► prosimy o wpisywanie pełnego imienia/imion i nazwiska autorów, redaktorek, tłumaczy tekstów przy pierwszym wystąpieniu (w kolejnych samo nazwisko);

►nie należy stosować formuł skrótowych ani polskich, ani łacińskich (np. tenże, taż, tamże, idem, eadem, ibidem lub ibid.).

► w przypisach podajemy wydawców cytowanych dzieł;

► prosimy, by pamiętać o podawaniu nazwiska tłumaczki w przypadku zagranicznych dzieł (artykułów, książek itp.) tłumaczonych na jęz. polski. Proszę stosować formułę „przeł.”. Np. Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant. Warszawa: Aletheia, 1993.

► przy pierwszym pojawieniu się danej pozycji w przypisie trzeba podać pełny tytuł (tzn. tytuł i podtytuły) danego dzieła; przykład: Krzysztof Brzechczyn, Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej „Solidarności” w latach 1980–1989. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo IPN 2022, ss. 55–65. W kolejnych przypisach wersję skróconą, przykład: Brzechczyn, Umysł solidarnościowy, 65.

► przykład przypisu artykułu w pracy zbiorowej:

Roger Scruton, „Oikofobia i ksenofilia”, przeł. A. Depowska. W: Narody i stereotypy, red. Tadeusz Walas, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1995 s. 291– 297; w kolejnych przypisach: Scruton, Oikofobia, 291.

► przykład cytowania w przypisach artykułu w czasopiśmie: Zdzisław Krasnodębski, „Rogera Scrutona powrót do domu.” Przegląd Filozoficzny 2020 nr 1 (113), s. 9-26; w kolejnych przypisach] Krasnodębski, Rogera Scrutona, 11.

► przy powołaniu na źródło internetowe należy podać datę dostępu w nawiasie okrągłym, np.: Łukasz Warzecha, „Waszczykowski trafia w dziesiątkę czyli o weganach i rowerzystach”. W: W polityce.pl (http://wpolityce.pl/polityka/277078-waszczykowski-trafia-w-dziesiatke-czyli-o-weganach-i-rowerzystach, dostęp: 05.01.2016)

Zasady edytorskie w PDF-ie

bottom of page