top of page

Tytuł „Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką”  -  pierwszego numeru naszego pisma nawiązuje do założonej w 1982 r. przez Kornela Morawieckiego Organizacji "Solidarność Walcząca", która deklarowała zamiar pozbawienia komunistów władzy. Przywódca Solidarności Walczącej zdawał sobie sprawę, że odzyskanie przez Polskę niepodległości jest niemożliwe bez upadku Związku Sowieckiego i komunizmu w skali globalnej. Deklarowany zamiar odzyskania niepodległości skłaniał do namysłu nad kształtem nowego ustroju Polski oraz miejsca Polski w porządku międzynarodowym.

W myśleniu politycznym i opublikowanym w 1987 r. "Programie i Zasadach Ideowych" Solidarności Walczącej  przewijały się dwie wartości naczelne: wolność i solidarność, które miały być osnową projektu ustroju wyłaniającego się po upadku komunizmu. W swoich publikacjach Morawiecki określał go mianem solidaryzmu bądź Rzeczpospolitej Solidarnej. Nowy ustrój miał być korektą demokratycznego kapitalizmu.

Obecnie stoimy przed zupełnie nowymi zagrożeniami, wyzwaniami i zjawiskami takimi jak np. centralizacja procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej zagrażająca suwerenności państw narodowych, neoimperialna polityka zagraniczna Rosji, oligarchizacja demokracji liberalnej, rozwój sztucznej inteligencji i sieci społecznościowych, atomizacja społeczeństwa czy procesy globalizacji wypłukujące oryginalność lokalnych kultur i wspólnot, także narodowych.

Nasze pismo nie ma zatem zamiaru kontynuować - pojmowanego w literalny sposób - programu Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, lecz promować pewien styl politycznego myślenia, który jest przydatny i dzisiaj. W jego warstwie negatywnej nie wstrzymywano się bowiem od polemiki ze stereotypami i powszechnie uznawanymi komunałami oraz ich krytyki. W warstwie pozytywnej - próbowano przezwyciężać opozycję między indywidualnym a wspólnotowym wymiarem ludzkiego bytowania oraz łączyć wartości narodowe z uniwersalnymi.​​​

Ważnym elementem zainteresowania naszego pisma  będzie Europa Środkowa i  państwa Międzymorza. Zamierzamy przybliżać czytelnikom naszego pisma nie tylko współczesność krajów naszego regionu, lecz również ich trudną i skomplikowaną historię, która jest kluczem do zrozumienia dnia dzisiejszego.

bottom of page